ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των εξετάσεων αξονικού τομογράφου που πραγματοποιούνται στον αξονικό τομογράφο του εργαστηρίου μας ανά ανατομική περιοχή ή σύστημα.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

 
   

ΚΕΦΑΛΗ & ΤΡΑΧΗΛΟΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΥ 3D
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
κυρτό - ινιακό τρήμα
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
50ml
όχι
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 3min μετά την έγχυση
χωρίς ivcm
     
   
mAs
300
250
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
1
0.75
     
   
PITCH
0.64
0.673
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
3/3 continous
0.8/0.4 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
BRAIN SHARP C
STANDARD UB
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
μετωπιαίοι κόλποι - άνω γνάθος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
70ml (3ml/sec)
70ml (3ml/sec)
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση
     
   
mAs
250
300
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.673
0.673
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD UB
STANDARD UB
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - αορτικό τόξο
μετωπιαίοι κόλποι - κάτω γνάθος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
70ml (3ml/sec)
όχι
     
   
PER OS
όχι
οχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση
χωρίς ivcm
     
   
mAs
250
350
     
   
kV
120
140
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.891
0.358
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
1/0.5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD B
BONE D
     

   

ΘΩΡΑΚΑΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΘΩΡΑΚΑ
ΘΩΡΑΚΑ HRCT
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
70ml (3.5ml/sec)
70ml (3.5ml/sec)
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 25sec μετά έγχυση επί ευρημάτων
χωρίς ivcm, 25sec μετά έγχυση επί ευρημάτων (πρωτόκολλο ρουτίνας)
     
   
mAs
200
200
     
   
kV
140
140
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.923
0.923
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
3/1.5 overlaping
1/0.5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
C  DETAIL  (παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
L (high-resolution lung παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
HRCT (AXIAL)
HRCT (AXIAL ΕΚΠΝΟΗ)
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
υπερκλείδιες χώρες - ΠΔΓ/βαθιά εισπνοή
υπερκλείδιες χώρες - ΠΔΓ/εκπνοή
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
     
   
mAs
200
200
     
   
kV
140
140
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.923
0.923
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
1/0.5 overlaping
1/0.5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
L (high-resol lung παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
L (high-resol lung παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
     

   

ΚΟΙΛΙΑ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΟΙΛΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - ηβική σύμφυση
διάφραγμα - κάτω χείλος ήπατος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (3ml/sec)
130ml (3.5ml/sec)
     
   
PER OS
νερό peros πριν την εξέταση
νερό peros πριν την εξέταση
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
χωρίς ivcm, 45sec και 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
     
   
mAs
200
200
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.923
0.923
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
3/1.5 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (3ml/sec)
130ml (3.5ml/sec)
     
   
PER OS
νερό peros πριν την εξέταση
νερό peros πριν την εξέταση
     
   
BOLUS TRACKING
locator στο διάφραγμα, threshold 200, delay 5sec
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, bolus tracking, 40sec μετά bolus tracking, 5min
χωρίς ivcm, 45sec, 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
     
   
mAs
200
200
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.923
0.923
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
3/1.5 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια και επί ενδείξεων πρηνή
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
διάφραγμα - ηβική σύμφυση
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (3ml/sec)
130ml (3ml/sec)
     
   
PER OS
νερό peros πριν την εξέταση και πριν την σάρωση
250ml φυσιολογικός ορός iv αμέσως μετά την έγχυση
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
χωρίς ivcm,100sec, 8min μετά έγχυση
     
   
mAs
200
200
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.923
0.923
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
3/1.5 overlaping
1/0.5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
διάφραγμα - μεσότητα νεφρών
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (4ml/sec)
130ml (3ml/sec)
     
   
PER OS
νερό peros πριν την εξέταση
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 25sec, 100sec, 4min μετά έγχυση
χωρίς ivcm, 80sec, 8min μετά έγχυση
     
   
mAs
200
200
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.923
0.923
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
1/0.5 overlaping
3/1.5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b
     

   

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
περιοχή ενδιαφέροντος
λαγόνιες ακρολοφίες - κάτωθεν μείζονα τροχαντήρα
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
     
   
mAs
ΑΜΣΣ:250, ΘΜΣΣ:200, ΟΜΣΣ:250
250
     
   
kV
140
140
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
ΑΜΣΣ:0.392, ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ:1.235
0.609
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια (ορθά ή ανάποδα)
ύπτια (ορθά ή ανάποδα)
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
περιοχή ενδιαφέροντος
περιοχή ενδιαφέροντος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
     
   
mAs
150
150
     
   
kV
140
140
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.75
0.75
     
   
PITCH
0.609
0.609
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
DETAIL D
     


   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΥ 3D
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
κυρτό - ινιακό τρήμα
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
2ml/kg
όχι
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm ή 3min μετά την έγχυση
χωρίς ivcm
     
   
mAs
0-2yr:70, 3-7yr:140, 8-10yr:160, 11-15yr:300, >15yr:350
60
     
   
kV
>35kg:100-120, <35kg:80
>35kg:100-120, <35kg:80
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.4
0.4
     
   
PITCH
1
1.5
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
5/5 continous βάση κρανίου 8/8 continous θόλος κρανίου
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
BRAIN SHARP C
STANDARD UB
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
μετωπιαίοι κόλποι - κάτω γνάθος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
     
   
mAs
<3yr:17, 3-6yr:20, 5-8yr:25
<3yr:17, 3-6yr:20, 5-8yr:25
     
   
kV
80
80
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.4
0.4
     
   
PITCH
1.5
1.5
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD UB
STANDARD UB
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΘΩΡΑΚΟΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - αορτικού τόξο
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
2ml/kg (1.5-3ml/sec)
2ml/kg (1.5-3ml/sec)
     
   
PER OS
όχι
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
70sec μετά έγχυση
35sec μετά έγχυση
     
   
mAs
<15kg:25, 15-24:40, 25-34:60, 35-44:90, 45-54:125, >54: 155
<15kg:20, 15-24:25, 25-34:35, 35-44:50, 45-54:75, >54: 100
     
   
kV
>35kg:100-120, <35kg:80
>35kg:100-120, <35kg:80
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.4
0.4
     
   
PITCH
1.5
1 (1.5 σε επανέλεγχο)
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
3/3 overlaping
5/5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD UB
C  DETAIL  (παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΘΩΡΑΚΟΣ HIGH RESOLUTION
ΚΟΙΛΙΑΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
διάφραγμα - ηβική σύμφυση
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
130ml (3ml/sec)
     
   
PER OS
όχι
νερό peros πριν την εξέταση
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
70sec μετά έγχυση
     
   
mAs
<15kg:20, 15-24:25, 25-34:35, 35-44:50, 45-54:75, >54: 100
<15kg:25, 15-24:40, 25-34:60, 35-44:90, 45-54:125, >54: 155
     
   
kV
>35kg:100-120, <35kg:80
>35kg:100-120, <35kg:80
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.4
0.4
     
   
PITCH
1.5
1 (1.5 σε επανέλεγχο)
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/2 overlaping
5/5 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
L (high-resolution lung παρέγχυμα)
STANDARD B
     

   

VIRTUAL ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - πρηνή
ύπτια - πρηνή
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
ελλάσονα πύελος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
     
   
PER OS
αέρας από το ορθό
έως 500 ml αέρα σε κενή ουροδόχο μέσω καθετήρα
     
   
BOLUS TRACKING
όχι
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
2 σαρώσεις (σε ήπτια και πρηνή θέση)
2 σαρώσεις (σε ήπτια και πρηνή θέση)
     
   
mAs
100
100
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.891
0.891
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b
     

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96