Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) είναι προ των πυλών καθώς θα εφαρμοσθεί άμεσα στις 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εσωτερική νομοθετική εναρμόνιση), αντικαθιστώντας τους υφιστάμενους νόμους για την προστασία των δεδομένων.

 

   

Οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται είναι:

1. Τα δημογραφικά προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στην LIS εφαρμογή της επιχείρησης και αποθηκεύονται σε τοπικό server

2. Τα ιατρικά δεδομένα που αφορούν τις εξετάσεις όπως παράγονται από τον ιατρικό εξοπλισμό αποθηκεύονται σε μορφή DICOM σε τοπικό server

3. Τα ιατρικά δεδομένα που αφορούν τα αποτελέσματα τον εξετάσεων αποθηκεύονται σε τοπικό server

4. Τα αντίστοιχα backup αποθηκεύονται σε τοπικό server

5. Οι εξετάσεις (ιατρικές εικόνες και γνωματεύσεις) παραδίδονται στον εξεταζόμενο αυτοπροσώπως ή στο εξουσιοδοτημένο άτομο που αυτός έχει ορίσει

6. Για τις εξετάσεις δύναται να ενημερωθεί ο παραπέμποντας ή/και ο θεράποντας ιατρός με σκοπό την άρτια διεξαγωγή της εξέτασης

7. Αποστολή των αποτελεσμάτων με email, όταν αυτό έχει ζητηθεί, γίνεται με κρυπτογραφημένη μορφή στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο εξεταζόμενος

8. Αποστολή των αποτελεσμάτων με courier, όταν αυτό έχει ζητηθεί, γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο στην διεύθυνση που έχει ορίσει ο εξεταζόμενος

9. Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και στην αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό

10. Ο ασθενής, αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα, έχει τα εξής δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του: Το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό
Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή
Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητάει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του: Το δικαίωμα του ασθενή να ζητήσει να αποσταλούν τα στοιχεία του σε τρίτο

11. Όταν ένας ασθενής υποβάλλει ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το αίτημα οφείλει να απαντηθεί εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας στον ασθενή αντίγραφο του ιατρικού φακέλου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής, είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

12. Κάθε email που περιέχει αρχείο με προσωπικά δεδομένα: δεν αναγράφει τα προσωπικά δεδομένα στο θέμα και στο κείμενο το αρχείο προστατεύεται με κωδικό ο οποίος δεν αναγράφεται στο email αλλά αποστέλλεται με εναλλακτικό τρόπο


 

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96